Enquêtes

De impact van de COVID-19 pandemie op het mentaal welzijn van huisartsen

Beste arts,

In kader van een masterproef in de opleiding geneeskunde doen wij onderzoek naar de impact die de COVID-19 pandemie heeft gehad op huisartsen in Vlaanderen.

Huisartsen hebben tijdens de pandemie een grote werkdruk ervaren en ook patiënten verloren. Verschillende internationale onderzoeken tonen een significante afname in het mentaal welzijn van huisartsen tijdens de COVID-19 pandemie.

Met dit onderzoek willen wij onder andere nagaan hoe groot de mentale impact van de COVID-19 pandemie in Vlaanderen is geweest, en of die impact tot vandaag nog nawerkt. Ook maken we een onderscheid tussen de eerste en tweede golf, om na te gaan of deze een verschillende impact hadden op het mentaal welzijn van huisartsen.

Het onderzoek maakt gebruik van een anonieme vragenlijst in Qualtrics. Bij deze de link: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_55MUlEuThFbalF4

Met vriendelijke groeten en alvast heel veel dank bij voorbaat,

Kobe Vancoppenolle

Student Master Geneeskunde

Studie websites van huisartsenpraktijk

Geachte

Ik ben Rianne Beckers, laatstejaarsstudente Geneeskunde aan de KU Leuven en doe in kader van mijn masterpaper een onderzoek naar de toegankelijkheid, leesbaarheid en overzichtelijkheid van websites van huisartsenpraktijken. Voor dit onderzoek dienen patiënten een anonieme vragenlijst in te vullen. Iedereen die minstens 18 jaar oud is en in Vlaanderen woont, mag deelnemen aan de vragenlijst.

Hoe kan u mij helpen?

  1. De online vragenlijst delen met jullie patiënten
    • De bijgevoegde affiche zichtbaar ophangen in de wachtkamer (zie bijlage).
    • Via jullie nieuwsbrief of een melding via het EMD de websitelink naar jullie patiënten sturen met een zelfgemaakt of volgend vooropgesteld bericht en dit eventueel ook plaatsen op uw praktijkwebsite:

“Beste patiënt

Momenteel is er een studie gaande betreffende de toegankelijkheid, leesbaarheid en overzichtelijkheid van websites van huisartsenpraktijken. Deze studie kadert binnen een masterproef van een studente Geneeskunde aan de KU Leuven.

Graag zou ik u willen vragen deze anonieme online vragenlijst in te vullen en zo bij te dragen aan de studie. De vragenlijst neemt 5-10 minuten van uw tijd in beslag.

Weblink naar de vragenlijst: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_40orT0HFEmYgvIy

Alvast heel erg bedankt!”

2. De papieren vragenlijst (zie bijlage)

Deze versie is voornamelijk gemaakt met het oog om ook de oudere patiëntenpopulatie bij het onderzoek te betrekken en is dus een zeer interessant gegeven voor het onderzoek.

Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!

Voor vragen kan u mij altijd bereiken via mail.

Met vriendelijke groeten

Rianne Beckers
3e master Geneeskunde
KU Leuven

rianne.beckers@student.kuleuven.be
0032476017929

Huisartsinterventies om dementie gerelateerd stigma te verminderen

Merkt u ook dat er nog een stigma kleeft aan de diagnose van dementie? Wij zijn benieuwd hoe u daar als huisarts mee omgaat. Neem daarom deel aan ons onderzoek.

In kader van mijn masterproef voer ik onderzoek uit naar het verminderen van het stigma dat heerst rond dementie, in de Vlaamse huisartsenpraktijk. Onder begeleiding van prof. dr. Birgitte Schoenmakers tracht ik in beeld te brengen in welke mate huisartsen stigmareductie toepassen in hun praktijkvoering en de houding die zij hier tegenover aannemen.

Indien u geïnteresseerd bent; kan u volledig vrijblijvend en anoniem de onderstaande online vragenlijst invullen. Het invullen van deze korte vragenlijst zal ongeveer 5 minuten tijd in beslag nemen. Deze studie werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven (MP024910).

Link naar de vragenlijst: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7WCnqhpstvxEmIm

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

Inte Vandeweyer (inte.vandeweyer@student.kuleuven.be)

Screening naar orthorexia nervosa in de Vlaamse huisartsenpraktijk: een kwantitatief veldonderzoek

Beste deelnemer,

Mijn naam is Sarah De Wilde, 2e masterstudent Geneeskunde aan de KU Leuven. In kader van mijn masterproef voer ik onderzoek naar de huidige screening naar orthorexia nervosa (ON) bij de Vlaamse huisartsen en huisartsen in opleiding (HAIO’s).

ON is een nog niet officieel erkende eetstoornis in België. Typerend aan orthorexia patiënten is een uitgesproken focus op (hypergezonde) voeding, het zichzelf opleggen van dieetregels en bepaalde voedingsgroepen uitschakelen. Hun hoofddoel is de eigen gezondheid te bevorderen, niet zozeer gewicht te verliezen. Dit gedrag heeft zowel op fysiek als psychosociaal vlak een negatieve weerslag op de patiënt.

U kunt met uw expertise en ervaring een steentje bijdragen om de screening en behandelplannen voor eetstoornissen zoals ON binnen onze eerstelijnszorg te optimaliseren. Eetstoornissen blijven een toenemende problematiek binnen onze maatschappij. ON is een nog niet algeheel benaderde eetstoornis, waarnaar verder gericht onderzoek broodnodig is. Enkel zo kunnen immers gerichtere screening en behandelplannen opgesteld worden, met oog op individuele optimale zorgverlening voor de patiënt.

Uw steentje bijdragen kan simpelweg door op onderstaande link te klikken en de korte vragenlijst in te vullen:
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_b4ow7icLSIp7vwO

Het invullen van deze enquête neemt slechts 10 minuten van uw tijd in beslag en is volledig vrijblijvend en anoniem.

Dit onderzoek verloopt onder begeleiding van prof. Dr. Birgitte Schoenmakers en werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven (MP024022).

Bij verdere vragen of opmerkingen kunt u mij contacteren via het volgende mailadres: sarah.dewilde@student.kuleuven.be

Alvast bedankt voor uw deelname!

Met vriendelijke groeten,

Sarah De Wilde

2e master geneeskunde, KU Leuven (sarah.dewilde@student.kuleuven.be)

Antimicrobiële resistentie

Beste huisarts,

Mijn naam is Febe Verhulst, 3e master geneeskunde student aan de Vrije Universiteit Brussel. In kader van mijn thesis focus ik me op het antimicrobieel resistentie (AMR) probleem en antibioticagebruik in de ambulante zorg in België.

Doel?

° Het verkrijgen van inzicht in de perceptie van de voorschrijvers in de ambulante zorg betreffende het AMR-probleem

° Evalueren van de reeds ingevoerde maatregelen + identificeren van nieuwe effectievere maatregelen

° Bereidheid tot bijdrage aan initiatieven ter preventie van overmatig voorschrijven antibiotica + AMR-probleem

Doelgroep?

Huisartsen, infectiologen en tandartsen in België. Zowel reeds afgestudeerd en werkzaam, als in opleiding.

Hoe?

Via een online vragenlijst, de verzameling van gegevens gebeurt volledig anoniem via het programma Qualtrics.

Duur?

Het invullen van de vragenlijst neemt +/- 15 minuten van uw tijd in beslag. Meer gedetailleerde informatie betreffende de studie vindt u terug in de bijlage ‘Informatieformulier’ (deze is ook toegevoegd bij de vragenlijst zelf).https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_d5aBSuIDjGygJIW

Uw deelname zou enorm geapprecieerd worden. Alvast bedankt voor uw tijd!

Indien er vragen zijn, mag u mij altijd contacteren via febe.verhulst@vub.be

Met vriendelijke groeten,

Febe Verhulst

3de master geneeskunde, Vrije Universiteit Brussel

Slaapklachten en insomnie in de eerste lijn

Beste,

Vanuit de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) vragen we om uw medewerking voor een bevraging over de behandeling van slaapklachten in insomnie in de eerste lijn.

Deze bevraging kadert in een implementatieproject van FOD Volksgezondheid (Evidence Based Practice plan) met als primair doel de behandeling van slaapklachten en insomnie in de eerste lijn in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen uit de richtlijn “Aanpak van Slaapklachten en Insomnie bij Volwassenen in de Eerste Lijn” welke pleit voor een stapsgewijze aanpak.

Het doel van de bevraging is een brede exploratie van de huidige praktijk, noden en drempels op regionaal niveau en bij verschillende beroepsgroepen. Huisartsen vormen uiteraard een cruciale beroepsgroep.

De link naar de survey : https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5j9Fz1pa3hL5lv8

Met vriendelijke groeten,

dr. Eva Rens

Wetenschappelijk medewerker VVKP

+32 497 29 55 22

Stigmareductie van dementie in de huisartsenpraktijk

Beste,

Ondanks de hoge incidentie en prevalentie worden mensen met dementie en hun familieleden vaak gestigmatiseerd. Uit eerder onderzoek blijkt dat 40% van de bevolking negatieve vooroordelen en stereotypen koestert ten opzichte van personen met dementie. Dat kan negatieve gevolgen hebben, zoals laattijdige diagnose, het vermijden van hulpverlening, depressie, sociaal isolement, ... Nu vragen wij ons af hoe Vlaamse huisartsen dit stigma in hun praktijk proberen te reduceren en welke tools ze hierbij gebruiken.

Ik ben Inte Vandeweyer, 2de masterstudent Geneeskunde aan de KU Leuven.

In het kader van mijn masterpaper ben ik geïnteresseerd in hoe Vlaamse huisartsen het stigma rond dementie proberen te verminderen en welke tools zij daarbij gebruiken. Met hulp van prof. dr. Birgitte Schoenmakers probeer ik dat in beeld te brengen.

Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en is volledig anoniem. Deze studie werd goedgekeurd door EC-onderzoek UZ/KU Leuven (MP024910).

Link van de vragenlijst: https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9WDGdr0WeNYuQGq

Indien u opmerkingen of vragen heeft, mag u mij contacteren op het volgende mailadres:

inte.vandeweyer@student.kuleuven.be.

Bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Inte Vandeweyer

Onderzoek antibioticavoorschrijfgedrag

Beste

Voor een one health project mbt antibioticaresistentie zijn we nog op zoek naar huisartsen die bereid zijn om hun ervaringen met antibioticavoorschrijfgedrag bij sociaaleconomisch kwetsbare personen te delen.

In opdracht van FOD Volksgezondheid voeren wij, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, onderzoek uit naar antimicrobiële resistentie (AMR). Deze studie brengt de ervaringen in kaart van huisartsen die werken met socio-economisch kwetsbare groepen met betrekking tot het voorschrijven, communiceren, gebruiken en verwerken van afval van antibiotica en biociden. De resultaten laten ons toe om toekomstige initiatieven af te stemmen op de context van voorschrijvers en gebruikers om zo het antibioticagebruik te optimaliseren.

Voor deze studie zijn we nog op zoek naar huisartsen die werken met socio-economisch kwetsbare groepen die bereid zijn om hun ervaringen met antibiotica te delen in een interview van ongeveer 30-60min. Dit interview vindt plaats op een voor de arts geschikt moment en kan zowel ‘in persoon’ als online doorgaan. Ter compensatie is een voucher van €15 voorzien.

Meer informatie over deze studie vindt u in de uitnodiging en informatiebrief.

Met vragen kan u steeds terecht via mail naar Dagje.Boeykens@UGent.be of via 04 68464261.

Alvast bedankt voor de medewerking

Dagje Boeykens
Mede in naam van het onderzoeksteam (olv Prof. Dr. Sibyl Anthierens)

Psychologische gevolgen van agressie naar huisartsen

Beste,

Ik ben student master in de huisartsgeneeskunde en doe ik kader van mijn masterproef onderzoek naar de psychologische gevolgen van agressie naar huisartsen binnen de arts-patiënt relatie in Vlaanderen. De doelstelling van deze studie is om te peilen naar de korte en lange termijn psychologische gevolgen van agressie naar huisartsen.

We vragen hierbij om een vragenlijst in te vullen die peilt naar het voorkomen en de soort van agressie binnen een arts-patiënt relatie, het voorkomen en de soort van psychologische gevolgen van agressie en naar de gebruikte hulp en hulpvraag van de huisartsen. Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Deze vragenlijst is anoniem. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Dit onderzoek, MP023166, werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven. Deze studie is in samenwerking met professor Birgitte Schoenmakers.

Link voor de vragenlijst: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3TUcjppef6XywOa

Met vriendelijke groeten,

Dr. Dana Wenger

Huisarts in opleiding

1-05875-35-005

dana.wenger@student.kuleuven.be

Point-of-care opzoekingswerk in de huisartspraktijk

Beste,

In kader van mijn masterthesis wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over ‘Point-of-care opzoekingswerk in de huisartspraktijk: een exploratieve studie’. Point-of-care opzoekingswerk is opzoekingswerk tijdens de consultatie en in het bijzijn van de patiënt. Dit opzoekingswerk verloopt niet altijd even vlot en efficiënt.
Daarom wil ik samen met promotor Prof. Dr. Peter Pype en copromotor Dr. Tom Poelman onderzoeken hoe point-of-care opzoekingswerk op dit moment in de huisartspraktijk verloopt. Ook willen we bekijken hoe dit vlotter en efficiënter kan verlopen.

Deze enquête is volledig anoniem en zal een 15-tal minuten van u tijd in beslag nemen.

Hieronder vindt u de link naar de enquête:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3hyB1-_sbEmPkaF4YkG5nB17boa7ZlpIkVd457HAactUQk9UVEZYM0hFU1kzTFlDQ0taVUc4RllVRy4u

Door deelname aan dit onderzoek draagt u bij aan het efficiënter, sneller en meer medisch onderbouwd maken van onze patiëntenzorg!

Laurent De Backer
HAIO UGent

De werkzaamheid van probiotica en/of spijsverteringsenzymen bij PDS

Beste apotheker/huisarts/diëtist/specialist,

Wij zijn twee studenten voedings-en dieetkunde aan de Thomas More Hogeschool Geel. Voor onze integrale eindopdracht onderzoeken wij de effectiviteit van twee behandelmogelijkheden bij patiënten met het prikkelbare darmsyndroom (PDS), enerzijds de suppletie van probiotica, anderzijds het toedienen van spijsverteringsenzymen (vb. α-galactosidase, xylose isomerase, lactase, invertase en inulinase). Naast een wetenschappelijke literatuurstudie, willen we via een vragenlijst uw kennis, ervaring en mening als gezondheidsprofessional over deze behandelmethoden te weten komen. Mogen wij u vragen even tijd te nemen om deze vragenlijst in te vullen? Dat zou ons enorm helpen bij de verdere uitwerking van onze integrale eindopdracht.


Alvast bedankt voor uw deelneming!

Met vriendelijke groeten,

Mitte Gijsels & Louise Macken

Interviewstudie Point-of-Care Echografie in de Eerste Lijn

Geachte,

In het kader van een doctoraatsstudie en masterpaper rond Point-of-Care Echografie (POCUS) in de eerste lijn zijn wij op zoek naar Huisartsen (in opleiding), Radiologen (in opleiding) en Spoedartsen (in opleiding) die met ons hun kennis en visie willen delen rond dit topic.

Doctoraatsstudente Dr. Anouk Tans en HAIO Dr. Giel Schoenmaekers, zouden graag a.d.h.v. een interview naar uw kennis en mening polsen van het gebruik van POCUS in huisartsenpraktijken in België.

We zijn er van overtuigd dat we dankzij uw input een beter beeld zullen verkrijgen over de mogelijke voordelen en bedenkingen bij de toepassing van echografie door huisartsen.

Het interview zal maximum 45min in beslag nemen en kan zowel fysiek als online plaatsvinden. Afhankelijk van uw beschikbaarheid, zal het interview plaatsvinden vanaf eind februari. Het gesprek zal via een audio/video-opname bewaard worden. Confidentialiteit en anonimiteit worden uiteraard gegarandeerd.

Wil u uw mening met ons delen? Of heeft u graag meer informatie over het onderzoek? Antwoord dan via giel.schoenmaekers@student.kuleuven.be of via anouk.tans@kuleuven.be en wij nemen verder met u contact op.

Informatiebrief

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Doctoraatsstudente Dr. Anouk Tans & HAIO Dr. Giel Schoenmaekers

Een studie voor EPI-centre en ICHO vzw

Gebruik van het SPIKES model als ondersteunend instrument bij gesprekken rond VZP

Beste dokter,

Wij, Kyara De Weerdt en Celine Mariën, zijn 2 Huisartsen In Opleiding aan de KU Leuven. In kader van onze masterthesis Huisartsgeneeskunde doen wij onderzoek naar het gebruik van het SPIKES model als ondersteunend instrument bij gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning.

Door de vergrijzing van de populatie, treedt het belang van vroegtijdige zorgplanning steeds meer naar voren. Gezien het een dynamisch gegeven is, speelt de huisarts hierin een belangrijke rol. Echter in praktijk merken we dat zowel huisartsen als patiënten verschillende drempels ervaren om het gesprek hieromtrent aan te gaan.

Wat houdt de studie juist in?

Indien u interesse hebt om deel te nemen aan de studie, sturen we u een interactieve powerpoint presentatie door met hierin de inhoud van het SPIKES model en voorbeelden omtrent het gebruik van het model. Deze presentatie kan u op eender welk moment raadplegen en dient dus als leidraad tijdens het gesprek. Nadien verwachten we dat u het model minstens éénmaal gebruikt in de praktijk. Daarna nemen we contact met u op om tijdens een interview te peilen naar het gebruik en de drempels van het SPIKES model aan de hand van 5 gestandaardiseerde vragen. Dit interview zal maximaal 1 uur in beslag nemen.

Hebt u interesse om deel te nemen aan deze studie of hebt u nog vragen hieromtrent?

Neem dan contact met ons op:

celine.marien@student.kuleuven.be
kyara.deweerdt@student.kuleuven.be

Halitose klachten

Beste collega,

Ik ben Isabelle Laleman, parodontoloog met een bijzondere interesse in slechte adem. Als "halitose specialist" heb ik veel tools ter beschikking om slechte adem te diagnosticeren: een uitgebreide vragenlijst, machines om ademgeur te analyseren, mijn eigen neus, genoeg tijd, ..

Maar de professionals, zoals huisartsen, bij wie mensen met halitose klachten eerst terechtkomen, beschikken meestal niet over al deze hulpmiddelen. Ik wil onderzoeken hoe deze professionals omgaan met patiënten met halitose klachten en stelde daarover een vragenlijst op die slechts 5 minuten tijd in beslag neemt.

https://nl.surveymonkey.com/r/XJR3NLW

Met vriendelijke groeten,

Isabelle Laleman

Onderzoek naar link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de ouderen populatie

Beste collega

In kader van een masterproefonderzoek aan de Universiteit Gent voeren wij onderzoek naar de link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de ouderen populatie. Met cognitie worden mentale processen in de hersenen bedoeld die optreden wanneer mensen waarnemen, informatie verwerken, leren, denken en problemen oplossen.

Momenteel is het voor audiologen echter nog onduidelijk wat het bewustzijn, de kennis en praktijkervaring van huisartsen, werkzaam met (slechthorende) ouderen, is omtrent de link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de oudere populatie. Om dit in kaart te brengen werd een online vragenlijst opgesteld. De resultaten van de vragenlijst zullen sterktes, maar vermoedelijk ook hiaten opsporen waardoor huisartsen, werkzaam met (slechthorende) ouderen, in de toekomst gericht geïnformeerd kunnen worden.

We nodigen u uit om deel te nemen aan deze korte online vragenlijst bedoeld voor Vlaamse huisartsen werkzaam binnen een oudere populatie. Hierin komen vragen aan bod met betrekking tot uw werksetting, praktijkervaring en uw eigen kennis over onder andere gehoor, spraakverstaan, hoortoestellen en cognitie.

De vragenlijst kan volledig anoniem worden ingevuld via https://redcap1.ugent.be/surveys/?s=9JTMDKHNHCD8HW9H. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en u kan op elk moment stoppen indien gewenst.

Alvast bedankt voor uw medewerking aan dit online onderzoek.

Aarzel zeker ook niet om dit door te sturen naar uw collega huisarts.

Met vriendelijke groeten

Fiona Verbrugghe

Dr. Katrien Kestens

Prof. dr. Hannah Keppler

Studie over noodanticonceptie

Beste

Wij zijn twee West-Vlaamse haio's uit fase 2 van de opleiding huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven.

In het kader van onze masterproef doen wij onderzoek naar de nood tot herzien van de anticonceptiemethode bij vrouwelijke patiënten die noodanticonceptie ("de morning-after pil") gebruikten en welke rol we hierbij kunnen spelen als huisarts, dit o.l.v. Prof. Dr. Schoenmakers Birgitte. Wij zijn hiervoor op zoek naar 150 huisartsen die hun ervaringen met en visie over noodanticonceptie willen delen door een korte enquête van max. 10 minuten in te vullen.

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5tY0UVP5gfJALkO

Alvast hartelijk bedankt

Met vriendelijke groeten

Platteeuw Josephine en Axana Luypaert

Suïcidepreventie in Vlaanderen: wat is de rol van huisartsen

Beste

Wij zijn Janne Van de Voorde en Marte Reyntens en wij zijn twee masterstudenten geneeskunde aan de Universiteit Gent.

In het kader van onze masterproef “Suïcidepreventie in Vlaanderen: wat is de rol van huisartsen?“ zouden wij de visie en ervaring van u als huisarts over uw rol hierin willen bespreken en toetsen ten opzichte van de leidraad ‘Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen’.

Dit onderzoek kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en komt er op vraag van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit onderzoek, waarbij we een interview van 30 tot 60 minuten afnemen. Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Gent.

Indien u wenst deel te nemen aan dit onderzoek, kan u een mail sturen naar

janne.vandevoorde@ugent.be of marte.reyntens@ugent.be.

Met vriendelijke groeten,

Janne Van de Voorde en Marte Reyntens

Prof. Dr. G. Portzky (Vakgroep psychiatrie en medische psychologie-coördinator Eenheid Zelfmoordonderzoek Universiteit Gent, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)

Een studie over kindermishandeling

Geachte collega’s

Wij zijn 4 HAIO’s (huisartsen in opleiding), die voor onze masterpaper een studie doen over kindermishandeling, en hoe dit zich presenteert in de huisartsenpraktijk. We gaan op zoek naar de knelpunten die huisartsen ervaren in de detectie en de aanpak van kindermishandeling. Dit doen we enerzijds via een vragenlijst, en daarvoor hebben wij jullie hulp nodig!

Waarom hebben we uw hulp nodig?

We proberen zoveel mogelijk ervaringen van huisartsen te verzamelen, om zo de meest ervaren knelpunten te definiëren.

Belang van de studie:

  • Er is een hoge prevalentie van kindermishandeling, die steeds jaarlijks toeneemt.
  • Kindermishandeling geeft veel nefaste lange termijneffecten met grote biopsychosociale impact.
  • Vroegtijdige opsporing van kindermishandeling heeft een significant economisch voordeel.
  • Pandemieën zijn gekenmerkt door een daling van de beschermende factoren en een toename van de risicofactoren voor kindermishandeling.

Wat wordt er van u verwacht? Het invullen van de enquête neemt een 10-tal minuten in beslag.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze studie,

kunt u deelnemen via onderstaande link.

Voor aanvang van de studie vindt u in bijlage het toestemmingsformulier (informed consent form).

Link:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cOzCDszwz0ztOKy

Alvast bedankt voor uw tijd om deze mail door te nemen. Hopelijk zijn jullie even enthousiast om aan dit onderzoek mee te werken als wij!

Voor een 2de deel van onze studie hebben we enkele huisartsen nodig die deelnemen aan een interview, gevolgd door een discussieforum. Indien jullie wensen deel te nemen aan dit onderdeel of graag extra informatie hadden ontvangen stuur dan een mailt naar het volgende e-mailadres knelpuntenkindermishandeling@gmail.com

Deze studie wordt uitgevoerd onder begeleiding van Prof. Dr. Schoenmakers en werd goedgekeurd door ethisch commissie onderzoek UZ/KU Leuven. MP018427-nummer.

Met vriendelijke groeten namens alle groepsleden

Dr. Boussemaere Elien – HAIO
Dr. De Vos Pieter – HAIO
Dr. Hiremath Shravan – HAIO
Dr. Vandendriessche Cinzia – HAIO
Onder begeleiding van Prof. Dr. Schoenmakers Birgitte – Huisarts
knelpuntenkindermishandeling@gmail.com

Studie directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn

Beste

“Zie je regelmatig patiënten met acute lage rugpijn in je praktijk, ben je voorstander van efficiëntere en meer ‘evidence-based’ zorgverlening en wil je graag je steentje bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek? Dan kan u meewerken aan een onderzoek rond directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn. Alle info met betrekking tot het onderzoek en uw eventuele deelname kan je vinden in de bijgevoegde informatiefolder.”

Direct-Physio trial - Informatie voor huisartsen

Bedankt!

Gert

Bevraging rond medisch transport

Beste

Ik ben Lars Vanbaelen, Productontwikkeling student aan de Universiteit Antwerpen en ik doe momenteel mijn masterthesis rond medisch transport. Voor de onderzoeksfase in mijn thesis ben ik bezig met het bevragen van labo's, huisartsen en kleine ziekenhuizen om zo een beeld te krijgen van hun noden in verband met het transport van stalen en dergelijke.

Voor dit onderzoek heb ik een korte vragenlijst (+- twee minuten) opgesteld. Dit zou mij enorm hard verder helpen in mijn onderzoek.

Via volgende link kan u de vragenlijst invullen: Huisartsen bevraging: Medisch transport

Voor verdere vragen mag u mij altijd even opbellen of terugmailen (zie onderaan).

Dank bij voorbaat!

Met vriendelijke groeten

Lars Vanbaelen

Universiteit Antwerpen

Master Productontwikkeling

Tel: 0478949173

Lars.Vanbaelen@student.uantwerpen.be


Geef mee richting aan het Belgische antibioticabeleid: Vul de Antibiotics GPS in

Beste collega’s

Om ervoor te zorgen dat toekomstige beleidsinitiatieven zo goed mogelijk aansluiten bij onze ervaringen en vooral onze behoeften als huisartsen, onderzoekt het referentieplatform voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners EBPracticeNet samen met Centra voor Huisartsgeneeskunde van de UAntwerpen en de ULiège en met de steun vanuit de Vlaamse universiteiten welke acties, instrumenten en initiatieven voor huisartsen wij zinvol vinden in de strijd tegen antibioticaresistentie.

De ‘Antibiotics General Practitioner Survey’ (Antibiotics GPS) peilt naar uw persoonlijke meningen, ervaringen en moeilijkheden met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica, de huidige beleidsinitiatieven, ondersteunende instrumenten, (snel)testen, richtlijnen, … voor doelmatig gebruik van antibiotica bij veelvoorkomende infecties. Deze vragenlijst vraagt ook welke voor het antibioticabeleid relevante lessen we kunnen trekken uit de organisatie van de zorg tijdens de coronacrisis. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden bij het opzetten van nieuwe interventies om antimicrobiële resistentie te verminderen.

Ook al wordt deze vragenlijst tijdens een drukke en uitzonderlijke periode gelanceerd, toch willen we u vragen om met uw deelname deze kans te grijpen om het toekomstige antibioticabeleid in België mee richting te geven.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Uw antwoorden zijn vertrouwelijk en zullen anoniem verwerkt en gerapporteerd worden.

Indien u vragen hebt over de enquête, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam door te mailen naar Elien.Colman@UAntwerpen.be.

Stuur deze oproep graag ook meteen door naar uw collega’s om hen aan te zetten ook deel te nemen. Hoe groter de respons, hoe beter deze studie ertoe kan bijdragen dat toekomstige beleidsinitiatieven aansluiten bij de ervaringen, behoeften en opinies van huisartsen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Met vriendelijke groeten en bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Antibiotics GPS